63
   Wednesday
   75 / 48
   Thursday
   75 / 48
   Friday
   84 / 53